logo
 • 杨柳枝寿杯词十八首
  # 古诗大全 # @ 司空图 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  杨柳枝寿杯词十八首原文

  乐府翻来占太平,风光无处不含情。
  千门万户喧歌吹,富贵人间只此声。
  撼晚梳空不自持,与君同折上楼时。
  春风还有常情处,系得人心免别离。
  灞亭东去彻隋堤,赠别何须醉似泥。
  万里往来无一事,便帆轻拂乱莺啼。
  台城细仗晓初移,诏赐千官禊饮时。
  绿帐远笼清珮响,更曛晴日上龙旗。
  桃源仙子不须夸,闻道惟栽一片花。
  何似浣纱溪畔住,绿阴相间两三家。
  偶然楼上卷珠帘,往往长条拂枕函。
  恰值小娥初学舞,拟偷金缕押春衫。
  池边影动散鸳鸯,更引微风乱绣床。
  直待玉窗尘不起,始应金雁得成行。
  稻畦分影向江村,憔悴经霜只半存。
  昨日流莺今不见,乱萤飞出照黄昏。
  客泪休沾汉水滨,舞腰羞杀汉宫人。
  狂风更与回烟帚,扫尽繁花独占春。
  游人莫叹易凋衰,长乐荣枯自有期。
  看取明年春意动,更于何处最先知。
  昔年行乐及芳时,一上丹梯桂一枝。
  笑问江头醉公子,饶君满把麹尘丝。
  渡头残照一行新,独自依依向北人。
  莫恨乡程千里远,眼中从此故乡春。
  絮惹轻枝雪未飘,小溪烟束带危桥。
  邻家女伴频攀折,不觉回身罥翠翘。
  处处萦空百万枝,一枝枝好更题诗。
  隔城远岫招行客,便与朱楼当酒旗。
  锦城分得映金沟,两岸年年引胜游。
  若似松篁须带雪,人间何处认风流。
  日暖津头絮已飞,看看还是送君归。
  莫言万绪牵愁思,缉取长绳系落晖。
  大堤时节近清明,霞衬烟笼绕郡城。
  好是梨花相映处,更胜松雪日初晴。
  圣主千年乐未央,御沟金翠满垂杨。
  年年织作升平字,高映南山献寿觞。

  杨柳枝寿杯词十八首拼音解读

  lè fǔ fān lái zhàn tài píng ,fēng guāng wú chù bú hán qíng 。
  qiān mén wàn hù xuān gē chuī ,fù guì rén jiān zhī cǐ shēng 。
  hàn wǎn shū kōng bú zì chí ,yǔ jun1 tóng shé shàng lóu shí 。
  chūn fēng hái yǒu cháng qíng chù ,xì dé rén xīn miǎn bié lí 。
  bà tíng dōng qù chè suí dī ,zèng bié hé xū zuì sì ní 。
  wàn lǐ wǎng lái wú yī shì ,biàn fān qīng fú luàn yīng tí 。
  tái chéng xì zhàng xiǎo chū yí ,zhào cì qiān guān xì yǐn shí 。
  lǜ zhàng yuǎn lóng qīng pèi xiǎng ,gèng xūn qíng rì shàng lóng qí 。
  táo yuán xiān zǐ bú xū kuā ,wén dào wéi zāi yī piàn huā 。
  hé sì huàn shā xī pàn zhù ,lǜ yīn xiàng jiān liǎng sān jiā 。
  ǒu rán lóu shàng juàn zhū lián ,wǎng wǎng zhǎng tiáo fú zhěn hán 。
  qià zhí xiǎo é chū xué wǔ ,nǐ tōu jīn lǚ yā chūn shān 。
  chí biān yǐng dòng sàn yuān yāng ,gèng yǐn wēi fēng luàn xiù chuáng 。
  zhí dài yù chuāng chén bú qǐ ,shǐ yīng jīn yàn dé chéng háng 。
  dào qí fèn yǐng xiàng jiāng cūn ,qiáo cuì jīng shuāng zhī bàn cún 。
  zuó rì liú yīng jīn bú jiàn ,luàn yíng fēi chū zhào huáng hūn 。
  kè lèi xiū zhān hàn shuǐ bīn ,wǔ yāo xiū shā hàn gōng rén 。
  kuáng fēng gèng yǔ huí yān zhǒu ,sǎo jìn fán huā dú zhàn chūn 。
  yóu rén mò tàn yì diāo shuāi ,zhǎng lè róng kū zì yǒu qī 。
  kàn qǔ míng nián chūn yì dòng ,gèng yú hé chù zuì xiān zhī 。
  xī nián háng lè jí fāng shí ,yī shàng dān tī guì yī zhī 。
  xiào wèn jiāng tóu zuì gōng zǐ ,ráo jun1 mǎn bǎ qū chén sī 。
  dù tóu cán zhào yī háng xīn ,dú zì yī yī xiàng běi rén 。
  mò hèn xiāng chéng qiān lǐ yuǎn ,yǎn zhōng cóng cǐ gù xiāng chūn 。
  xù rě qīng zhī xuě wèi piāo ,xiǎo xī yān shù dài wēi qiáo 。
  lín jiā nǚ bàn pín pān shé ,bú jiào huí shēn juàn cuì qiào 。
  chù chù yíng kōng bǎi wàn zhī ,yī zhī zhī hǎo gèng tí shī 。
  gé chéng yuǎn xiù zhāo háng kè ,biàn yǔ zhū lóu dāng jiǔ qí 。
  jǐn chéng fèn dé yìng jīn gōu ,liǎng àn nián nián yǐn shèng yóu 。
  ruò sì sōng huáng xū dài xuě ,rén jiān hé chù rèn fēng liú 。
  rì nuǎn jīn tóu xù yǐ fēi ,kàn kàn hái shì sòng jun1 guī 。
  mò yán wàn xù qiān chóu sī ,jī qǔ zhǎng shéng xì luò huī 。
  dà dī shí jiē jìn qīng míng ,xiá chèn yān lóng rào jun4 chéng 。
  hǎo shì lí huā xiàng yìng chù ,gèng shèng sōng xuě rì chū qíng 。
  shèng zhǔ qiān nián lè wèi yāng ,yù gōu jīn cuì mǎn chuí yáng 。
  nián nián zhī zuò shēng píng zì ,gāo yìng nán shān xiàn shòu shāng 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  司空图司空图(837~908)晚唐诗人、诗论家。字表圣,自号知非子,又号耐辱居士。祖籍临淮(今安徽泗县东南),自幼随家迁居河中虞乡(今山西永济)。唐懿宗咸通十年(869年)应试,擢进士上第,天复四年(904年),朱全忠召为礼部尚书,司空图佯装老朽不任事,被放还。后梁开平二年(908年),唐哀帝被弑,他绝食而死,终年七十二岁。司空图成就主要在诗论,《二十四诗品》为不朽之作。《全唐诗》收诗三卷。
  514 阅读 朝代:唐代   诗人:司空图   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!