logo
 • 力疾山下吴村看杏花十九首
  # 古诗大全 # @ 司空图 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  力疾山下吴村看杏花十九首原文

  春来渐觉一川明,马上繁花作阵迎。
  掉臂只将诗酒敌,不劳金鼓助横行。
  阊阖曾排捧御炉,犹看晓月认金铺。
  羸形不画凌烟阁,只为微才激壮图。
  镜留雪鬓暖消无,春到梨花日又晡。
  移取扶桑阶下种,年年看长碍金乌。
  折来未尽不须休,年少争来莫与留。
  更愿狂风知我意,一时吹向海西头。
  才情百巧斗风光,却笑雕花刻叶忙。
  熨帖新巾来与裹,犹看腾踏少年场。
  浮世荣枯总不知,且忧花阵被风欺。
  侬家自有麒麟阁,第一功名只赏诗。
  白衫裁袖本教宽,朱紫由来亦一般。
  王老小儿吹笛看,我侬试舞尔侬看。
  单床薄被又羁栖,待到花开亦甚迷。
  若道折多还有罪,只应莺啭是金鸡。
  近来桃李半烧枯,归卧乡园只老夫。
  莫算明年人在否,不知花得更开无。
  汉王何事损精神,花满深宫不见春。
  秾艳三千临粉镜,独悲掩面李夫人。
  能艳能芳自一家,胜鸾胜凤胜烟霞。
  客来须共醒醒看,碾尽明昌几角茶。
  造化无端欲自神,裁红剪翠为新春。
  不如分减闲心力,更助英豪济活人。
  徘徊自劝莫沾缨,分付年年谷口莺。
  却赖无情容易别,有情早个不胜情。
  闲步偏宜舞袖迎,春光何事独无情。
  垂杨合是诗家物,只爱敷溪道北生。
  亦知王大是昌龄,杜二其如律韵清。
  还有酸寒堪笑处,拟夸朱绂更峥嵘。
  潘郎爱说是诗家,枉占河阳一县花。
  千载几人搜警句,补方金字爱晴霞。
  行乐溪边步转迟,出山渐减探花期。
  去年四度今三度,恐到凭人折去时。
  此身衰病转堪嗟,长忍春寒独惜花。
  更恨新诗无纸写,蜀笺堆积是谁家。
  昨日黄昏始看回,梦中相约又衔杯。
  起来闻道风飘却,犹拟教人扫取来。

  力疾山下吴村看杏花十九首拼音解读

  chūn lái jiàn jiào yī chuān míng ,mǎ shàng fán huā zuò zhèn yíng 。
  diào bì zhī jiāng shī jiǔ dí ,bú láo jīn gǔ zhù héng háng 。
  chāng hé céng pái pěng yù lú ,yóu kàn xiǎo yuè rèn jīn pù 。
  léi xíng bú huà líng yān gé ,zhī wéi wēi cái jī zhuàng tú 。
  jìng liú xuě bìn nuǎn xiāo wú ,chūn dào lí huā rì yòu bū 。
  yí qǔ fú sāng jiē xià zhǒng ,nián nián kàn zhǎng ài jīn wū 。
  shé lái wèi jìn bú xū xiū ,nián shǎo zhēng lái mò yǔ liú 。
  gèng yuàn kuáng fēng zhī wǒ yì ,yī shí chuī xiàng hǎi xī tóu 。
  cái qíng bǎi qiǎo dòu fēng guāng ,què xiào diāo huā kè yè máng 。
  yùn tiē xīn jīn lái yǔ guǒ ,yóu kàn téng tà shǎo nián chǎng 。
  fú shì róng kū zǒng bú zhī ,qiě yōu huā zhèn bèi fēng qī 。
  nóng jiā zì yǒu qí lín gé ,dì yī gōng míng zhī shǎng shī 。
  bái shān cái xiù běn jiāo kuān ,zhū zǐ yóu lái yì yī bān 。
  wáng lǎo xiǎo ér chuī dí kàn ,wǒ nóng shì wǔ ěr nóng kàn 。
  dān chuáng báo bèi yòu jī qī ,dài dào huā kāi yì shèn mí 。
  ruò dào shé duō hái yǒu zuì ,zhī yīng yīng zhuàn shì jīn jī 。
  jìn lái táo lǐ bàn shāo kū ,guī wò xiāng yuán zhī lǎo fū 。
  mò suàn míng nián rén zài fǒu ,bú zhī huā dé gèng kāi wú 。
  hàn wáng hé shì sǔn jīng shén ,huā mǎn shēn gōng bú jiàn chūn 。
  nóng yàn sān qiān lín fěn jìng ,dú bēi yǎn miàn lǐ fū rén 。
  néng yàn néng fāng zì yī jiā ,shèng luán shèng fèng shèng yān xiá 。
  kè lái xū gòng xǐng xǐng kàn ,niǎn jìn míng chāng jǐ jiǎo chá 。
  zào huà wú duān yù zì shén ,cái hóng jiǎn cuì wéi xīn chūn 。
  bú rú fèn jiǎn xián xīn lì ,gèng zhù yīng háo jì huó rén 。
  pái huái zì quàn mò zhān yīng ,fèn fù nián nián gǔ kǒu yīng 。
  què lài wú qíng róng yì bié ,yǒu qíng zǎo gè bú shèng qíng 。
  xián bù piān yí wǔ xiù yíng ,chūn guāng hé shì dú wú qíng 。
  chuí yáng hé shì shī jiā wù ,zhī ài fū xī dào běi shēng 。
  yì zhī wáng dà shì chāng líng ,dù èr qí rú lǜ yùn qīng 。
  hái yǒu suān hán kān xiào chù ,nǐ kuā zhū fú gèng zhēng róng 。
  pān láng ài shuō shì shī jiā ,wǎng zhàn hé yáng yī xiàn huā 。
  qiān zǎi jǐ rén sōu jǐng jù ,bǔ fāng jīn zì ài qíng xiá 。
  háng lè xī biān bù zhuǎn chí ,chū shān jiàn jiǎn tàn huā qī 。
  qù nián sì dù jīn sān dù ,kǒng dào píng rén shé qù shí 。
  cǐ shēn shuāi bìng zhuǎn kān jiē ,zhǎng rěn chūn hán dú xī huā 。
  gèng hèn xīn shī wú zhǐ xiě ,shǔ jiān duī jī shì shuí jiā 。
  zuó rì huáng hūn shǐ kàn huí ,mèng zhōng xiàng yuē yòu xián bēi 。
  qǐ lái wén dào fēng piāo què ,yóu nǐ jiāo rén sǎo qǔ lái 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  司空图司空图(837~908)晚唐诗人、诗论家。字表圣,自号知非子,又号耐辱居士。祖籍临淮(今安徽泗县东南),自幼随家迁居河中虞乡(今山西永济)。唐懿宗咸通十年(869年)应试,擢进士上第,天复四年(904年),朱全忠召为礼部尚书,司空图佯装老朽不任事,被放还。后梁开平二年(908年),唐哀帝被弑,他绝食而死,终年七十二岁。司空图成就主要在诗论,《二十四诗品》为不朽之作。《全唐诗》收诗三卷。
  385 阅读 朝代:唐代   诗人:司空图   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度