logo
 • 歌者十二首
  # 古诗大全 # @ 司空图 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  歌者十二首原文

  追逐翻嫌傍管弦,金钗击节自当筵。
  风霜一夜燕鸿断,唱作江南袚禊天。
  玉树花飘凤失栖,一声初压管弦低。
  清回烦暑成潇洒,艳逐寒云变惨凄。
  十斛明珠亦易拚,欲兼人艺古来难。
  五云合是新声染,熔作琼浆洒露盘。
  不似新声唱亦新,旋调玉管旋生春。
  愁肠隔断珠帘外,只为今宵共听人。
  十年逃难别云林,暂辍狂歌且听琴。
  转觉淡交言有味,此声知是古人心。
  五柳先生自识微,无言共笑手空挥。
  胸中免被风波挠,肯为螳螂动杀机。
  风霜寒水旅人心,几处笙歌绣户深。
  分泊一场云散后,未胜初夜便听琴。
  自怜眼暗难求药,莫恨花繁便有风。
  桃李更开须强看,明年兼恐听歌聋。
  白云深处寄生涯,岁暮生情赖此花。
  蜂蝶绕来忙绕袖,似知教折送邻家。
  重九仍重岁渐阑,强开病眼更登攀。
  年年认得酣歌处,犹恐招魂葬故山。
  绕壁依稀认写真,更须粉绘饰羸身。
  凄凉不道身无寿,九日还无旧会人。
  鹤氅花香搭槿篱,枕前蛩迸酒醒时。
  夕阳似照陶家菊,黄蝶无穷压故枝。

  歌者十二首拼音解读

  zhuī zhú fān xián bàng guǎn xián ,jīn chāi jī jiē zì dāng yàn 。
  fēng shuāng yī yè yàn hóng duàn ,chàng zuò jiāng nán bō xì tiān 。
  yù shù huā piāo fèng shī qī ,yī shēng chū yā guǎn xián dī 。
  qīng huí fán shǔ chéng xiāo sǎ ,yàn zhú hán yún biàn cǎn qī 。
  shí hú míng zhū yì yì pīn ,yù jiān rén yì gǔ lái nán 。
  wǔ yún hé shì xīn shēng rǎn ,róng zuò qióng jiāng sǎ lù pán 。
  bú sì xīn shēng chàng yì xīn ,xuán diào yù guǎn xuán shēng chūn 。
  chóu cháng gé duàn zhū lián wài ,zhī wéi jīn xiāo gòng tīng rén 。
  shí nián táo nán bié yún lín ,zàn chuò kuáng gē qiě tīng qín 。
  zhuǎn jiào dàn jiāo yán yǒu wèi ,cǐ shēng zhī shì gǔ rén xīn 。
  wǔ liǔ xiān shēng zì shí wēi ,wú yán gòng xiào shǒu kōng huī 。
  xiōng zhōng miǎn bèi fēng bō náo ,kěn wéi táng láng dòng shā jī 。
  fēng shuāng hán shuǐ lǚ rén xīn ,jǐ chù shēng gē xiù hù shēn 。
  fèn bó yī chǎng yún sàn hòu ,wèi shèng chū yè biàn tīng qín 。
  zì lián yǎn àn nán qiú yào ,mò hèn huā fán biàn yǒu fēng 。
  táo lǐ gèng kāi xū qiáng kàn ,míng nián jiān kǒng tīng gē lóng 。
  bái yún shēn chù jì shēng yá ,suì mù shēng qíng lài cǐ huā 。
  fēng dié rào lái máng rào xiù ,sì zhī jiāo shé sòng lín jiā 。
  zhòng jiǔ réng zhòng suì jiàn lán ,qiáng kāi bìng yǎn gèng dēng pān 。
  nián nián rèn dé hān gē chù ,yóu kǒng zhāo hún zàng gù shān 。
  rào bì yī xī rèn xiě zhēn ,gèng xū fěn huì shì léi shēn 。
  qī liáng bú dào shēn wú shòu ,jiǔ rì hái wú jiù huì rén 。
  hè chǎng huā xiāng dā jǐn lí ,zhěn qián qióng bèng jiǔ xǐng shí 。
  xī yáng sì zhào táo jiā jú ,huáng dié wú qióng yā gù zhī 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  司空图司空图(837~908)晚唐诗人、诗论家。字表圣,自号知非子,又号耐辱居士。祖籍临淮(今安徽泗县东南),自幼随家迁居河中虞乡(今山西永济)。唐懿宗咸通十年(869年)应试,擢进士上第,天复四年(904年),朱全忠召为礼部尚书,司空图佯装老朽不任事,被放还。后梁开平二年(908年),唐哀帝被弑,他绝食而死,终年七十二岁。司空图成就主要在诗论,《二十四诗品》为不朽之作。《全唐诗》收诗三卷。
  408 阅读 朝代:唐代   诗人:司空图   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度