logo
 • 卜算子·答施
  # 古诗大全 # @ 乐婉 @ 清朝 @ 思念 @ 爱情 @ 抒情 @ 离别

  卜算子·答施原文

  相思似海深,旧事如天远。
  泪滴千千万万行,更使人、愁肠断。
  要见无因见,拚了终难拚。
  若是前生未有缘,待重结、来生愿。

  卜算子·答施拼音解读

  xiàng sī sì hǎi shēn ,jiù shì rú tiān yuǎn 。
  lèi dī qiān qiān wàn wàn háng ,gèng shǐ rén 、chóu cháng duàn 。
  yào jiàn wú yīn jiàn ,pīn le zhōng nán pīn 。
  ruò shì qián shēng wèi yǒu yuán ,dài zhòng jié 、lái shēng yuàn 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

  卜算子·答施赏析

   明代陈耀文《花草粹编》卷二,引宋代杨湜《古今词话》(原书已佚)说:“杭妓乐婉与施酒监善,施尝赠以词云:‘相逢情便深,恨不相逢早。识尽千千万万人,终不似、伊家好。别你登长道,转更添烦恼。楼外朱楼独倚栏,满目围芳草。’”于是,乐婉以这首词来作答。明代梅鼎祚《青泥莲花记》(卷十二)、赵世杰《古今女史》(卷十二)、清代周铭《林下词选》(卷五)及徐釚《词苑丛谈》(卷七)等书,也都著录了此词,可见历来受到人们的注意。

  清朝

   赠、答皆用《卜算子》调。上下片两结句(赠词下结除外),较通常句式增加了一个字,化五言为六言句,于第三字顿,遂使这个词调一气流转的声情,增添了顿宕波峭之致。

   乐婉此词直抒胸臆,明白如话。“相思似海深,旧事如天远。”临别之前,却从别后的情况说起,起句便奇。心灵善感的女词人早已充分预感到,一别之后,痛苦的相思将如沧海一样深而无际,使自己时时备受煎熬,美好的往事将像天上的云一样远不可即。经过此番想念对方之后,便不能不紧紧把握住这将别而未别的时刻不放。

   “泪滴千千万万行,更使人、愁肠断。”流尽了千千万万行的泪,留不住即将远逝的恋人,反使作者愁肠寸断。上一句势若江河,一泻而下,下二句一断一续,正如哽咽。诀别的时刻最终还是来临了。女词人既道尽别后的痛苦,又诉尽临别的伤心,似乎已无可再言。而下片更是奇外出奇,奇人之又奇。

   “要见无因见,拼了终难拼。”要重见,无法重见。与其仍抱无指望的爱,真不如死掉这条心。可是,真要死掉这条心,却又死不了,人生到此,道路已断,作者感到绝望了。

   “若是前生未有缘,待重结、来生愿。”有情人最终成不了眷属,也许是前生无缘。前生既然无缘,那么今生也有可能无缘。但是,今生已经无缘,更有来生,待来生来世再结为夫妻了。绝望之中,发一愿,生出一线希望。此一线希望,到底是希望还是绝望,令人难以分辨。唯此一大愿,意长留天地。

   全词犹如长江之水,一流而去永不回头,但其意蕴仍觉有馀。以一位风尘女子,而能够得到此段奇情异彩,历来受到人们的喜爱,其奥秘正在于词中道出了古往今来的爱情真谛:生死不渝。这是词中的最高境界。

   全词篇幅虽短,但是,一位感情真挚,思想果断的女性形象,活脱脱的跃然于纸上。以泪滴千千万万行之人,以绝不可能断了之情,直道出作者的真挚情感,为之一拼,转念便直说出终是难舍,如此种种念头,皆在情理之中。但在别人则未必能够直接道出自己的感情,而她却能直言不讳,这正是由于作者的性格豪爽果决。至于思旧事如天远,要重见而无因见,待重结、来生愿,若不是感情真挚的人,那是说不出的。

   中国古代的仁人志士,小而对于个人爱情,大而对于民族传统,皆抱有一种忠实的态度,即使当其不幸而处于绝望关头,生死难关之时,也能体现出一种生死不渝的精神。唯其此种精神,小而至于个人爱情,才能够心心相印,肝胆相照;大而至于民族文化,才能够绵延不绝,生生不已。两者表面上有大小之别,实际上则具共通之义。乐婉此词虽为言情小令,但其比喻的宗旨则并非一首言情小令所能代替的。

  乐婉,生卒年不详。宋代杭州妓,为施酒监所悦。施曾有词相赠别,乐乃和之。即今传世的《卜算子·答施》 ,收录于《花草粹编》卷二自《古今词话》。
  4175 阅读 朝代:清朝   诗人:乐婉   类别:思念,爱情,抒情,离别
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度