logo
 • 冯燕歌(一作沈下贤诗)
  # 古诗大全 # @ 司空图 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  冯燕歌(一作沈下贤诗)原文

  魏中义士有冯燕,游侠幽并最少年。避仇偶作滑台客,
  嘶风跃马来翩翩。此时恰遇莺花月,堤上轩车昼不绝。
  两面高楼语笑声,指点行人情暗结。掷果潘郎谁不慕,
  朱门别见红妆露。故故推门掩不开,似教欧轧传言语。
  冯生敲镫袖笼鞭,半拂垂杨半惹烟。树间春鸟知人意,
  的的心期暗与传。传道张婴偏嗜酒,从此香闺为我有。
  梁间客燕正相欺,屋上鸣鸠空自斗。婴归醉卧非仇汝,
  岂知负过人怀惧。燕依户扇欲潜逃,巾在枕傍指令取。
  谁言狼戾心能忍,待我情深情不隐。回身本谓取巾难,
  倒柄方知授霜刃。凭君抚剑即迟疑,自顾平生心不欺。
  尔能负彼必相负,假手他人复在谁?窗间红艳犹可掬,
  熟视花钿情不足。唯将大义断胸襟,粉颈初回如切玉。
  凤凰钗碎各分飞,怨魄娇魂何处追,凌波如唤游金谷,
  羞彼揶揄泪满衣。新人藏匿旧人起,白昼喧呼骇邻里。
  诬执张婴不自明,贵免生前遭考捶。官将赴市拥红尘,
  掉臂人来擗看人。传声莫遣有冤滥,盗杀婴家即我身。
  初闻僚吏翻疑叹,呵叱风狂词不变。缧囚解缚犹自疑,
  疑是梦中方脱免。未死劝君莫浪言,临危不顾始知难。
  已为不平能割爱,更将身命救深冤。白马贤侯贾相公,
  长悬金帛募才雄。拜章请赎冯燕罪,千古三河激义风。
  黄河东注无时歇,注尽波澜名不灭。为感词人沈下贤,
  长歌更与分明说。此君精爽知犹在,长与人间留炯诫。
  铸作金燕香作堆,焚香酬酒听歌来。

  冯燕歌(一作沈下贤诗)拼音解读

  wèi zhōng yì shì yǒu féng yàn ,yóu xiá yōu bìng zuì shǎo nián 。bì chóu ǒu zuò huá tái kè ,
  sī fēng yuè mǎ lái piān piān 。cǐ shí qià yù yīng huā yuè ,dī shàng xuān chē zhòu bú jué 。
  liǎng miàn gāo lóu yǔ xiào shēng ,zhǐ diǎn háng rén qíng àn jié 。zhì guǒ pān láng shuí bú mù ,
  zhū mén bié jiàn hóng zhuāng lù 。gù gù tuī mén yǎn bú kāi ,sì jiāo ōu zhá chuán yán yǔ 。
  féng shēng qiāo dèng xiù lóng biān ,bàn fú chuí yáng bàn rě yān 。shù jiān chūn niǎo zhī rén yì ,
  de de xīn qī àn yǔ chuán 。chuán dào zhāng yīng piān shì jiǔ ,cóng cǐ xiāng guī wéi wǒ yǒu 。
  liáng jiān kè yàn zhèng xiàng qī ,wū shàng míng jiū kōng zì dòu 。yīng guī zuì wò fēi chóu rǔ ,
  qǐ zhī fù guò rén huái jù 。yàn yī hù shàn yù qián táo ,jīn zài zhěn bàng zhǐ lìng qǔ 。
  shuí yán láng lì xīn néng rěn ,dài wǒ qíng shēn qíng bú yǐn 。huí shēn běn wèi qǔ jīn nán ,
  dǎo bǐng fāng zhī shòu shuāng rèn 。píng jun1 fǔ jiàn jí chí yí ,zì gù píng shēng xīn bú qī 。
  ěr néng fù bǐ bì xiàng fù ,jiǎ shǒu tā rén fù zài shuí ?chuāng jiān hóng yàn yóu kě jū ,
  shú shì huā diàn qíng bú zú 。wéi jiāng dà yì duàn xiōng jīn ,fěn jǐng chū huí rú qiē yù 。
  fèng huáng chāi suì gè fèn fēi ,yuàn pò jiāo hún hé chù zhuī ,líng bō rú huàn yóu jīn gǔ ,
  xiū bǐ yé yú lèi mǎn yī 。xīn rén cáng nì jiù rén qǐ ,bái zhòu xuān hū hài lín lǐ 。
  wū zhí zhāng yīng bú zì míng ,guì miǎn shēng qián zāo kǎo chuí 。guān jiāng fù shì yōng hóng chén ,
  diào bì rén lái pǐ kàn rén 。chuán shēng mò qiǎn yǒu yuān làn ,dào shā yīng jiā jí wǒ shēn 。
  chū wén liáo lì fān yí tàn ,hē chì fēng kuáng cí bú biàn 。léi qiú jiě fù yóu zì yí ,
  yí shì mèng zhōng fāng tuō miǎn 。wèi sǐ quàn jun1 mò làng yán ,lín wēi bú gù shǐ zhī nán 。
  yǐ wéi bú píng néng gē ài ,gèng jiāng shēn mìng jiù shēn yuān 。bái mǎ xián hóu jiǎ xiàng gōng ,
  zhǎng xuán jīn bó mù cái xióng 。bài zhāng qǐng shú féng yàn zuì ,qiān gǔ sān hé jī yì fēng 。
  huáng hé dōng zhù wú shí xiē ,zhù jìn bō lán míng bú miè 。wéi gǎn cí rén shěn xià xián ,
  zhǎng gē gèng yǔ fèn míng shuō 。cǐ jun1 jīng shuǎng zhī yóu zài ,zhǎng yǔ rén jiān liú jiǒng jiè 。
  zhù zuò jīn yàn xiāng zuò duī ,fén xiāng chóu jiǔ tīng gē lái 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  司空图司空图(837~908)晚唐诗人、诗论家。字表圣,自号知非子,又号耐辱居士。祖籍临淮(今安徽泗县东南),自幼随家迁居河中虞乡(今山西永济)。唐懿宗咸通十年(869年)应试,擢进士上第,天复四年(904年),朱全忠召为礼部尚书,司空图佯装老朽不任事,被放还。后梁开平二年(908年),唐哀帝被弑,他绝食而死,终年七十二岁。司空图成就主要在诗论,《二十四诗品》为不朽之作。《全唐诗》收诗三卷。
  279 阅读 朝代:唐代   诗人:司空图   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!