logo
 • 寄怀华阳道士
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  寄怀华阳道士原文

  华阳门外五芝生,餐罢愁君入杳冥。遥夜独栖还有梦,
  昔年相见便忘形。为分科斗亲铅椠,与说蜉蝣坐竹棂。
  醮后几时归紫阁,别来终日诵黄庭。闲教辨药僮名甲,
  静识窥巢鹤姓丁。绝涧饮羊春水腻,傍林烧石野烟腥。
  深沈谷响含疏磬,片段岚光落画屏。休采古书探禹穴,
  自刊新历斗尧蓂.珠宫凤合迎萧史,玉籍人谁访蔡经?
  架上黑椽长褐稳,案头丹篆小符灵。霓轩入洞齐初月,
  羽节升坛拜七星。当路独行冲虎豹,向风孤啸起雷霆。
  凝神密室多生白,叙事联编尽杀青。匝地山川皆暗写,
  隐天竽籁只闲听。分张火力烧金灶,拂拭苔痕洗酒瓶。
  翠壁上吟朝复暮,暖云边卧醉还醒。倚身长短裁筇杖,
  倩客高低结草亭。直用森严朝北帝,爱将清浅问东溟。
  常思近圃看栽杏,拟借邻峰伴采苓。掩树半扉晴霭霭,
  背琴残烛晓荧荧。旧来扪虱知王猛,欲去为龙叹管宁。
  蟾魄几应临蕙帐,渔竿犹尚枕枫汀。衔烟细草无端绿,
  冒雨闲花作意馨。掠岸惊波沈翡翠,入檐斜照碍蜻蜓。
  初征汉栈宜飞檄,待破燕山好勒铭。六辔未收千里马,
  一囊空负九秋萤。我悲雌伏真方枘,他骋雄材似建瓴。
  合在深崖齐散术,自求沧海点流萍。频抛俗物心还爽,
  远忆幽期目剩瞑。见买扁舟束真诰,手披仙语任扬舲.

  寄怀华阳道士拼音解读

  huá yáng mén wài wǔ zhī shēng ,cān bà chóu jun1 rù yǎo míng 。yáo yè dú qī hái yǒu mèng ,
  xī nián xiàng jiàn biàn wàng xíng 。wéi fèn kē dòu qīn qiān qiàn ,yǔ shuō fú yóu zuò zhú líng 。
  jiào hòu jǐ shí guī zǐ gé ,bié lái zhōng rì sòng huáng tíng 。xián jiāo biàn yào tóng míng jiǎ ,
  jìng shí kuī cháo hè xìng dīng 。jué jiàn yǐn yáng chūn shuǐ nì ,bàng lín shāo shí yě yān xīng 。
  shēn shěn gǔ xiǎng hán shū qìng ,piàn duàn lán guāng luò huà píng 。xiū cǎi gǔ shū tàn yǔ xué ,
  zì kān xīn lì dòu yáo mì .zhū gōng fèng hé yíng xiāo shǐ ,yù jí rén shuí fǎng cài jīng ?
  jià shàng hēi chuán zhǎng hè wěn ,àn tóu dān zhuàn xiǎo fú líng 。ní xuān rù dòng qí chū yuè ,
  yǔ jiē shēng tán bài qī xīng 。dāng lù dú háng chōng hǔ bào ,xiàng fēng gū xiào qǐ léi tíng 。
  níng shén mì shì duō shēng bái ,xù shì lián biān jìn shā qīng 。zā dì shān chuān jiē àn xiě ,
  yǐn tiān yú lài zhī xián tīng 。fèn zhāng huǒ lì shāo jīn zào ,fú shì tái hén xǐ jiǔ píng 。
  cuì bì shàng yín cháo fù mù ,nuǎn yún biān wò zuì hái xǐng 。yǐ shēn zhǎng duǎn cái qióng zhàng ,
  qiàn kè gāo dī jié cǎo tíng 。zhí yòng sēn yán cháo běi dì ,ài jiāng qīng qiǎn wèn dōng míng 。
  cháng sī jìn pǔ kàn zāi xìng ,nǐ jiè lín fēng bàn cǎi líng 。yǎn shù bàn fēi qíng ǎi ǎi ,
  bèi qín cán zhú xiǎo yíng yíng 。jiù lái mén shī zhī wáng měng ,yù qù wéi lóng tàn guǎn níng 。
  chán pò jǐ yīng lín huì zhàng ,yú gān yóu shàng zhěn fēng tīng 。xián yān xì cǎo wú duān lǜ ,
  mào yǔ xián huā zuò yì xīn 。luě àn jīng bō shěn fěi cuì ,rù yán xié zhào ài qīng tíng 。
  chū zhēng hàn zhàn yí fēi xí ,dài pò yàn shān hǎo lè míng 。liù pèi wèi shōu qiān lǐ mǎ ,
  yī náng kōng fù jiǔ qiū yíng 。wǒ bēi cí fú zhēn fāng ruì ,tā chěng xióng cái sì jiàn líng 。
  hé zài shēn yá qí sàn shù ,zì qiú cāng hǎi diǎn liú píng 。pín pāo sú wù xīn hái shuǎng ,
  yuǎn yì yōu qī mù shèng míng 。jiàn mǎi biǎn zhōu shù zhēn gào ,shǒu pī xiān yǔ rèn yáng líng .

  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  489 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度