logo
 • 池阳醉歌赠匡庐处士姚岩杰
  # 古诗大全 # @ 顾云 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  池阳醉歌赠匡庐处士姚岩杰原文

  九华太守行春罢,高绛红筵压花榭。四面繁英拂槛开,
  帖雪团霞坠枝亚。空中焰若烧蓝天,万里滑静无纤烟。
  弦索紧快管声脆,急曲碎拍声相连。主人怜才多倾兴,
  许客酣歌露真性。春酎香浓枝盏黏,一醉有时三日病。
  鼋潭鳞粉解不去,鸦岭蕊花浇不醒。肺枯似著炉鞲煽,
  脑热如遭锤凿钉。蒙溪先生梁公孙,忽然示我十轴文。
  展开一卷读一首,四顾特地无涯垠。又开一轴读一帙,
  酒病豁若风驱云。文锋斡破造化窟,心刃掘出兴亡根。
  经疾史恙万片恨,墨炙笔针如有神。呵叱潘陆鄙琐屑,
  提挈扬孟归孔门。时时说及开元理,家风飒飒吹人耳。
  吴兢纂出升平源,十事分明铺在纸。裔孙才业今如此,
  谁人为奏明天子?銮驾何当猎左冯,神鹰一掷望千里。
  戏操狂翰涴蛮笺,傍人莫笑我率然。

  池阳醉歌赠匡庐处士姚岩杰拼音解读

  jiǔ huá tài shǒu háng chūn bà ,gāo jiàng hóng yàn yā huā xiè 。sì miàn fán yīng fú kǎn kāi ,
  tiē xuě tuán xiá zhuì zhī yà 。kōng zhōng yàn ruò shāo lán tiān ,wàn lǐ huá jìng wú xiān yān 。
  xián suǒ jǐn kuài guǎn shēng cuì ,jí qǔ suì pāi shēng xiàng lián 。zhǔ rén lián cái duō qīng xìng ,
  xǔ kè hān gē lù zhēn xìng 。chūn zhòu xiāng nóng zhī zhǎn nián ,yī zuì yǒu shí sān rì bìng 。
  yuán tán lín fěn jiě bú qù ,yā lǐng ruǐ huā jiāo bú xǐng 。fèi kū sì zhe lú gōu shān ,
  nǎo rè rú zāo chuí záo dìng 。méng xī xiān shēng liáng gōng sūn ,hū rán shì wǒ shí zhóu wén 。
  zhǎn kāi yī juàn dú yī shǒu ,sì gù tè dì wú yá yín 。yòu kāi yī zhóu dú yī zhì ,
  jiǔ bìng huō ruò fēng qū yún 。wén fēng wò pò zào huà kū ,xīn rèn jué chū xìng wáng gēn 。
  jīng jí shǐ yàng wàn piàn hèn ,mò zhì bǐ zhēn rú yǒu shén 。hē chì pān lù bǐ suǒ xiè ,
  tí qiè yáng mèng guī kǒng mén 。shí shí shuō jí kāi yuán lǐ ,jiā fēng sà sà chuī rén ěr 。
  wú jīng zuǎn chū shēng píng yuán ,shí shì fèn míng pù zài zhǐ 。yì sūn cái yè jīn rú cǐ ,
  shuí rén wéi zòu míng tiān zǐ ?luán jià hé dāng liè zuǒ féng ,shén yīng yī zhì wàng qiān lǐ 。
  xì cāo kuáng hàn wó mán jiān ,bàng rén mò xiào wǒ lǜ rán 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  池阳醉歌赠匡庐处士姚岩杰原文 九华太守行春罢,高绛红筵压花榭。四面繁英拂槛开, 帖雪团霞坠枝亚。空中焰若烧蓝天,万里滑静无纤烟。 弦索紧快管声脆,急曲碎拍声相连。主人怜才多倾兴, 许客酣歌露真性。春酎香浓枝盏黏,一醉有时三日病。 鼋潭鳞粉解不去,鸦岭蕊花浇不醒。肺枯似著炉鞲煽, 脑热如遭锤凿钉。蒙溪先生梁公孙,忽然示我十轴文。 展开一卷读一首,四顾特地无涯垠。又开一轴读一帙, 酒病豁若风驱云。文锋斡破造化窟,心刃掘出兴亡根。 经疾史恙万片恨,墨炙笔针如有神。呵叱潘陆鄙琐屑, 提
  143 阅读 朝代:唐代   诗人:顾云   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!