logo
 • 题休休亭(一作耐辱居士歌)
  # 古诗大全 # @ 司空图 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  题休休亭(一作耐辱居士歌)原文

  咄,诺,休休休,莫莫莫,伎两虽多性灵恶,
  赖是长教闲处著。休休休,莫莫莫,一局棋,一炉药,
  天意时情可料度。白日偏催快活人,黄金难买堪骑鹤。
  若曰尔何能,答言耐辱莫。

  题休休亭(一作耐辱居士歌)拼音解读

  duō ,nuò ,xiū xiū xiū ,mò mò mò ,jì liǎng suī duō xìng líng è ,
  lài shì zhǎng jiāo xián chù zhe 。xiū xiū xiū ,mò mò mò ,yī jú qí ,yī lú yào ,
  tiān yì shí qíng kě liào dù 。bái rì piān cuī kuài huó rén ,huáng jīn nán mǎi kān qí hè 。
  ruò yuē ěr hé néng ,dá yán nài rǔ mò 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  司空图司空图(837~908)晚唐诗人、诗论家。字表圣,自号知非子,又号耐辱居士。祖籍临淮(今安徽泗县东南),自幼随家迁居河中虞乡(今山西永济)。唐懿宗咸通十年(869年)应试,擢进士上第,天复四年(904年),朱全忠召为礼部尚书,司空图佯装老朽不任事,被放还。后梁开平二年(908年),唐哀帝被弑,他绝食而死,终年七十二岁。司空图成就主要在诗论,《二十四诗品》为不朽之作。《全唐诗》收诗三卷。
  507 阅读 朝代:唐代   诗人:司空图   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!